A+ A-

Metodologie de acordare a premiilor LIDER+

 

1. Descriere proiect

Proiectul urmărește facilitarea tranziției la viața activă pentru 360 de studenți din domeniul științelor politice prin crearea unui program integrat de orientare, consiliere profesională, mentorat și practică la potențiali angajatori relevanți pentru domeniile bună guvernare, egalitate de șanse și comunicare publică. Studenții de științe politice au o pregătire interdisciplinară ce le permite să aibă cariere extrem de diverse. În mod tradițional, domeniile cele mai vizate sunt administrația centrală și locală, instituțiile internaționale, mediul ONG, companii de media și publicitate, cercetare și educație.

2. Organizarea sesiunii de premiere

LIDER Plus este un program integrat de orientare, consiliere profesională, mentorat și practică la potențiali angajatori relevanți pentru domeniile bună guvernare, egalitate de șanse și comunicare publică. În anul universitar 2014-2015, 360 de studenți ai Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București vor efectua stagii de practică prin intermediul acestui program. De asemenea, peste 50 de potențiali angajatori, instituții publice, organizații nonguvernamentale și companii private, vor deveni partenerii Facultatii de Științe Politice și vor găzdui stagii de practică pentru studenți. Până la finalul proiectului, cel puțin 40 de studenți stagiari vor fi angajați, iar 30 vor primi premii în valoare de 1000 de lei fiecare.
Dat fiind numărul de studenți implicați în acest program, vor exista două criterii de selecție a celor 30 de premianți, unul de natura administrativă și unul de conținut.

2.1 Cuantumul premiilor

Pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului se vor acorda 30 de premii în valoare de 1000 lei. Numărul premiilor acordate pe fiecare sesiune va fi comunicat anterior organizării acesteia și în stabilirea lui se va ține cont de numărul de studenți participanți în stagii de practică.

2.2 Participanti eligibili

Se pot înscrie la sesiunea de comunicări doar studenții care au efectuat practica în cadrul proiectului și care fac parte din grupul țintă declarant al proiectului. Studenții care au participat la prima sesiune de comunicări nu mai pot participa și la ce-a de-a doua.

2.3 Inscrierea studentilor la sesiunile de premiere

Dintre studenții care au efectuat stagiul de practică în cadrul proiectului Lider+, se pot înscrie la sesiunea de premiere doar studenții grupului țintă care îndeplinesc cumulat urmatoarele condiții:
 1. Dosar de înscriere în proiect complet – conform metodologiei de selecție;
 2. Participare la minim o sesiune de consiliere de grup – dovadă Fișa individuală de consiliere și Lista de prezență;
 3. Participarea la atelierele de dezvoltare abilități sau la unul dintre cursurile tematice (bună guvernare, comunicare publică, egalitate de șanse) – dovadă Lista de prezență;
 4. Desfășurarea stagiului de practică respectând activitățile și termenele limită ale unităților de practică – dovada Raportul de observare/evaluare tutore.
 5. Dosar de practică complet – conform Metodologiei de desfășurare a stagiilor de practică.

2.4 Descrierea competiției

Pentru a participa la sesiunea de comunicări științifice, studenții vor trebui să elaboreze o scurtă lucrare sub îndrumarea unui expert din cadrul echipei de implementare a proiectului sau a tutorelui din organizaţia unde a desfăşurat stagiul de practică.
Sesiunea științifică va fi organizată în trei secțiuni, studenții putând opta pentru una dintre cele trei.
Secţiunile vor fi organizate în jurul tematicilor:
 1. Bună guvernare
 2. Egalitate de șanse
 3. Comunicare publică
Studenții vor redacta o scurtă lucrare ştiinţifică în care vor prezenta (1) importanța domeniului ales (bună guvernare, egalitate de șanse, comunicare publică) pentru științele politice; (2) modul în care au interacționat cu unul din aceste domenii în cadrul stagiului de practică efectuat (dacă este cazul) și (3) demonstrarea unei cunoașteri solide a realităților socio-politice.
Structura lucrării este elaborată de comun acord între student-praticant, îndrumatorul din cadrul proiectului și tutore (după caz).

2.5 Condiții de redactare a lucrării

Lucrarea va fi redactată în limba română, cu diacritice, şi va avea între 5 şi 8 pagini (font Times New Roman, 12 pt, spaţiat la 1.5 rânduri). Formatul paginii este A4 (margini: 2,5 cm stânga, 2 cm sus, dreapta şi jos, numerotarea paginii în subsol centru). Eventualele anexe vor fi incluse la sfârșitul textului, iar bibliografia va urma anexelor. Bibliografia trebuie ordonată după primul autor. Tabelele şi figurile se numerotează şi au denumiri (în anexă denumirea lor poate fi şi denumirea anexei).
Studenții vor folosi pentru citarea surselor sistemul pe care îl folosesc în cadrul lucrării de finalizare a studiilor (mai multe detalii la http://www.fspub.unibuc.ro/student-fspub/ghid-academic).

2.6 Organizarea sesiunii de comunicări științifice

În cadrul proiectului se vor organiza 2 sesiuni de comunicări ştiinţifice în jurul stagiului de practică efectuat, una pentru fiecare an de implemetare al proiectului, iar cele 30 de premii vor fi împărțite în câte 15 pentru fiecare sesiune, conform cu cererea de finanțare a proiectului.
Echipa proiectului va notifica studenții eligibili cu cel puțin 15 zile înainte de data organizării sesiunii de comunicări. În această perioadă, studenții care vor dori să participe își vor încărca pe site-ul proiectului cererea de înscriere și lucrarea cu care doresc să participe conform prezentei metodologii.
Lucrările vor fi transmise pe email către cei trei experți arie tematică (bună guvernare, comunicare publică și egalitate de șanse).
Pentru prezentarea lucrării în faţa comisiei, se pot folosi softuri de tip Power Point sau similare, însă acestea nu înlocuiesc prezentarea orală a argumentului principal. Durata prezentării: 7-10 minute. Sala în care se va desfășura sesiunea este dotată cu aparatura necesară pentru proiectarea prezentărilor (videoproiector + laptop).

2.7 Comisia de jurizare

Comisia de jurizare a lucrărilor va fi formată din cel puțin 3 membri, din structura echipei de management și implementare a proiectului. Din cadrul acestei comisii pot face parte, în calitate de membri cooptați, reprezentanți ai mediului de afaceri. Nu pot face parte din comisia de jurizare membri ai echipei de proiect sau tutori care au contribuit în mod direct la coordonarea unei lucrări înscrise în concurs.

2.8 Criterii de jurizare

În vederea jurizării va fi folosită grila de evaluare a comunicării prezentă în ANEXA 1. Fiecare membru al comisiei va completa o grilă, evaluarea finală a lucrării fiind reprezentată de media evaluărilor.

2.9 Contestații

În termen de 24 de ore de la anunţarea rezultatelor, pot fi transmise contestații care țin de nerespectarea procedurii de desfășurare a concursului. Evaluările fiecărui membru al juriului nu pot fi contestate.

3. Premierea studentilor

După încheierea sesiunilor de comunicări și afișarea rezultatelor competiției, primii 15 studenți vor fi premiați, conform prezentei metdologii.
Aceștia vor trebui să depună la solicitant:
 1. Declarație de Non-plagiat,
 2. Lucrarea prezentată în cadrul sesiunii semnată de studentul premiant,
 3. Extras bancar semnat de bancă sau act echivalent – pe numele studentului premiant,S
 4. Anexa 3 la convenția de practică – dedicate activității de premiere.
Premiile studenților vor fi virate în conturile prezentate la beneficiar, fiind anunțați pe e-mail de efectuarea operațiunii.
Studenții au obligația ca în termen de 5 zile de la intrarea banilor în cont să aducă beneficiarului extras de cont care să ateste efectuarea operațiunii.
 
 
 
Decizie numire evaluatori
Sesiune de comunicări ştiinţifice Stagii de practică LIDER+
din data de ……………………..
 
În vederea realizării evaluării lucrărilor prezentate la Sesiunea de comunicări ştiinţifice Stagii de practică LIDER+ din data de ……………. din echipa de evaluare a lucrărilor vor face parte următorii:
Sectiunea 1 – Buna guvernare:
Evaluator 1 (Nume Prenume, Functie in proiect, Apartenenta SO/P1/P2)
Evaluator 2 (Nume Prenume, Functie in proiect, Apartenenta SO/P1/P2)
Evaluator 3 (Nume Prenume, Functie in proiect, Apartenenta SO/P1/P2)
Membrii cooptati (daca este cazul) (Nume Prenume, Functie, Organizatia din care fac parte)
Sectiunea 2 – Egalitate de sanse:
Evaluator 1 (Nume Prenume, Functie in proiect, Apartenenta SO/P1/P2)
Evaluator 2 (Nume Prenume, Functie in proiect, Apartenenta SO/P1/P2)
Evaluator 3 (Nume Prenume, Functie in proiect, Apartenenta SO/P1/P2)
Membrii cooptati (daca este cazul) (Nume Prenume, Functie, Organizatia din care fac parte)
Sectiunea 3 – Comunicare publica:
Evaluator 1 (Nume Prenume, Functie in proiect, Apartenenta SO/P1/P2)
Evaluator 2 (Nume Prenume, Functie in proiect, Apartenenta SO/P1/P2)
Evaluator 3 (Nume Prenume, Functie in proiect, Apartenenta SO/P1/P2)
Membrii cooptaţi (daca este cazul) (Nume Prenume, Functie, Organizaţia din care fac parte)
Data deciziei:
Manager de proiect                                        Coordonator P1                                                Coordonator P2
………………………                                  ………………………                                  ………………………Anexa 1 Grila de evaluare a proiectului

 
I. AUTORUL PROIECTULUI
NUME:
PRENUME:
PROGRAM DE STUDII:
Licenţă Ştiinţe Politice (SPR) 
Licenţă Ştiinţe Politice în limba engleză (SPE)  
Licenţă Ştiinţe Politice în limba franceză (SPF)  
Licenţă Studii de Securitate (SSL)  
Licenţă Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în limba engleză (RISE)  
Master Politică Comparată (MCP) 
Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăţi (MPE)  
Master Politică Europeană şi Românească (MPER)  
Master Politica Egalităţii de Şanse în context româesc şi european (MPES)  
Master Relaţii Internaţionale (MRI)  
Master Politică Comparată (MSE)  
AN DE STUDII: 1               2          3
 
II. INSTITUTIA IN CARE S-A DESFASURAT STAGIUL
Denumire:
Tip:
III. Grila de evaluare
Secţiunea:  £ Bună guvernare   £ Comunicare publică   £ Egalitate de şanse
CRITERII DE EVALUARE PUNCTAJ MAXIM PUNCTAJ OBŢINUT
1. CONŢINUT 80  
1.1 Argumentarea importanței domeniului ales (i.e. bună guvernare, comunicare publică sau egalitate de şanse) pentru științele politice 40  
1.2 Cunoaștere solidă a realităților socio-politice 40  
2. PREZENTAREA LUCRĂRII 20  
2.1 Coerenţa dintre prezentarea orală şi conţinutul lucrării 10  
2.2 Fluenţă şi originalitate 10  
 
 
Nume Prenume Evaluator                                                                                                           Semnătura evaluator
……………………………..                                                                                                                          ……………………………..
Declaraţie de asumare a răspunderii
 
 
Subsemnatul........................................................................., autor al proiectului cu titlul: „.......................................................................................................................................” declar că acesta este rezultatul efortului meu de cercetare şi redactare. Precizez că în lucrare am citat sursa tuturor ideilor, datelor şi formulărilor care nu îmi aparţin, conform sistemului de citare agreat. Declar că metodele descrise în lucrare ca fiind utilizate în colectarea datelor sunt cele reale, iar datele prezentate nu au un caracter confidenţial şi nu prejudiciază în acest mod o a terţa parte. Înţeleg că falsificarea datelor şi informaţiilor reprezintă o fraudă care este sancţionată prin regulament.
Înţeleg că atât susţinerea publică a unui material elaborat de altcineva, cât și inserarea în lucrare a unor formulări, date sau idei elaborate de altcineva fără a preciza explicit sursa acestora conform normelor de citare, chiar dacă formulările din text sunt modificate, combinate cu idei proprii sau traduse din altă limbă, constituie plagiat si sunt sancţionate prin eliminare din competiţie.
 
 
 
Numele Prenumele                                                                                                                        Data:
Semnătura                                                                                                                                         
 
 
Decizie de premiere
In urma procesului de evaluare a activităţii ……………………………………………………………. ce a avut loc pe data de …………………………….., cele 15 premii în valoare de 1000 de lei sunt acordate urmatoarelor persoane :
Sectiunea 1 – Buna guvernare:
Nr. Crt. Studentul premiant (Nume Prenume) Punctaj obtinut
     
     
     
     
     
Sectiunea 2 – Egalitate de sanse:
Nr. Crt. Studentul premiant (Nume Prenume) Punctaj obtinut
     
     
     
     
     
Sectiunea 3 – Comunicare publica:
Nr. Crt. Studentul premiant (Nume Prenume) Punctaj obtinut
     
     
     
     
     
Activitatea de premiere va putea avea loc pana pe data de …………………………………………...
Data deciziei:
Manager de proiect                                        Coordonator P1                                                                Coordonator P2
………………………                                                  ………………………                                                  ………………………
Anexa 3 la Convenția de practică
 
Avizat,
Manager Proiect,
…………………………………………….
 
În conformitate cu Anexa 2 la Convenția de practica studențească și a Deciziei de premiere din data de ……………… vă aducem la cunoștință ca sunteți beneficiarul unui premiu in valoare de 1000 lei, neimpozabil conform Codului fiscal cu normele metodologice de aplicare – Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004, Art. 42, litera u), premiul fiind obținut in urma participării la concursul științific Sesiune de comunicări ştiinţifice Stagii de practică LIDER+ dedicat diseminării rezultatelor de practică studențească bazat pe activitățile desfășurate în cadrul proiectului „LIDER+ Consiliere si performanta in stagii de practica pentru studenti cu potential de leadership in domenii prioritare pentru buna guvernare”, POSDRU: 161/2.1/G/141255, proiect finanţat din Fondul Social European (FSE), Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), proiect implementat de Asociația Activewatch, în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice – Universitatea din București, şi Asociația Marketer Club. Pentru efectuarea activității de premiere vă rugăm să completați următoarele.
Subsemnatul ………………………………………………………………. am luat la cunoștință și doresc livrarea premiului în contul personal având codul IBAN ………………………………………………………………………………….. deschis la Banca ……………………………………………………………………………………………………….. .
 
 
 
Student,                             
Nume, Prenume:………………………………………………………
Semnătura